רו"ח אבי שכטר

מיסוי "מטבעות וירטואליים"

ביום 1.1.2018 פרסמה רשות המיסים את ה"עמדות החייבות בדיווח" לשנת המס 2017. במסגרת זו פורסמה "עמדה חייבת בדיווח" חדשה ש"עניינה מיסוי מטבעות וירטואליים".

בעמדה האמורה מציינת רשות המיסים כי "מטבע וירטואלי" כדוגמת ביטקוין, איתריום ואחרים, נכללים בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. כפועל יוצא מהחלטה זו מכירת מטבע וירטואלי מהווה אירוע מס החייב במס לפי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון) – קרי מכירה החייבת במס בשיעור 25%.

עוד מציינת רשות המיסים בהודעתה כי במקרים בהם פעולת המכירה מגיעה לכדי "עסק" הרי שההכנסות חייבות במס אשר מוטל על כל הכנסה עסקית – קרי מס בשיעורים רגילים שעלול להגיע למס בשיעור של 50%.

עוד ציינה רשות המיסים כי "מטבע וירטואלי" אינו מטבע חוץ ולכן עליית הערך שלו לא תחשב כ"הפרשי הצמדה" או כ"הפרשי שער", ולכן לא יחול על ההכנסות הפטור המוענק ליחיד בסעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה.

בהתאם להוראות סעיף 131-ה לפקודת מס הכנסה, חובה על מגיש דוח שנתי לציין במידה ונקט ב"עמדה חייבת בדיווח". אשר על כן נישום שבחר לדווח על הכנסותיו מ"מטבעות וירטואליים" שלא בהתאם לאמור לעיל, יהיה חייב לציין זאת בדיווח מיוחד לרשויות המס.

הליך "גילוי מרצון"

ביום 12.12.2017 פרסמה רשות המיסים נוהל "גילוי מרצון" חדש.

מטרת הנוהל לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים ומייצגים אשר עברו עבירות על חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח ולשלם מס אמת.

במסגרת ההליך רשות המיסים מתחייבת שלא ינקטו הליכים פליליים נגד הפונים בכפוף לתנאים שהוגדרו בנוהל.

הפניה להליך "גילוי מרצון" יכולה להתבצע באופן אנונימי, במקרה זה יש להגישה עד ליום 31.12.2018. במידה והפניה תעשה באופן גלוי ניתן להגישה עד ליום 31.12.2019.

יש לציין כי בהליך האנונימי כל פרטי הבקשה מוגשים ע"י מייצגו של הנישום. פרטי הנישום נחשפים רק במידה והצדדים הגיעו להסכמה המעוגנת בהסכם שומה. 

מיסוי השכרת דירות מגורים – 25 דירות זה "עסק"

בית המשפט העליון קיבל ביום 2.1.2018 את ערעור רשות המיסים על החלטה שניתנה לפני כשנה וחצי בבית המשפט המחוזי בירושלים וקבע כי הכנסותיו של שרגא בירן (לשעבר מבעלי רשת "מגה") מהשכרת 25 דירות מגורים תחשב כהכנסה מעסק לכל דבר.

שרגא בירן דיווח על הכנסותיו מהשכרת הדירות, שהסתכמו בכ – 900 אלף ₪ בשנה כהכנסות פסיביות, מהשכרת דירות מגורים ושילם מס בשיעור 10% בלבד.

בהתאם לפסיקה החדשנית, שיעור המס שיחול על ההכנסות, המסווגות כהכנסה מעסק, הינו שיעור המס השולי של הנישום (עד 50%) ובנוסף חיוב מלא בביטוח לאומי.

בית המשפט פסק כי "השכרתן של דירות בודדות יכול שתעשה אגב אורחא, ומבלי שייפגע זרם ההכנסות הצפוי מהן. אך לא כך הם פני הדברים בהשכרת ריבוי של דירות ברמה המערכתית". לדברי השופט קשה לדמיין השכרה של 20-30 דירות והפקת הכנסה שוטפת מהשכרתן במשך שנים, מבלי שיתקיים לשם כך מנגנון הכולל מרכיב משמעותי של מאמץ ועיסוק אישי.

בעקבות פסק הדין, סביר להניח שרשות המיסים תנסה להמשיך ולהוריד את הרף של כמות הדירות המינימלית החייבת בדיווח על ההכנסה כהכנסה מעסק.

לדעתנו, גם בהתאם לפסיקה החדשה עדיין ניתן לטעון כי הכנסות מהשכרת דירות אינן במישור העסקי, ככל שהמבחנים שנקבעו לצורך כך בעשרות פסקי דין יצדיקו טענה זו, אולם פסק דין זה מגדיר לראשונה מבחן כמותי מחייב.

  

המאמר באדיבות אבי שכטר, רו"ח -  משרד שכטר, מאס, קריספל רואי חשבון

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו